Black Lives Matter.

Black Lives Matter.   Las Vidas Negras Importan.  Czarne zycia sie licza.

.

 

“Nothing counts but pressure, pressure, more pressure, and still more pressure through broad organized aggressive mass action.” - A. Philip Randolph

 

Black Lives Matter. 

It is an affirmation. It is also a demand. Arise Chicago joins its voice in making that demand, and insisting on the dignity of Black Americans. We call for the immediate end of state violence committed against the Black Community. Justice must begin with the prosecution of the killers of George Floyd, but it mustn’t end there.

Arise Chicago draws inspiration and commitment from the most enduring value of the labor movement: Solidarity. And from the enduring values of all faith traditions: that each person is created in the image of God, and therefore deserving of dignity.

The working class cannot be free unless all workers are free. Until that day comes, Arise Chicago remains committed to the liberation of all workers, on and off of the job. Until that day comes, we cannot, as James Baldwin so eloquently stated, “achieve our country.”

Arise Chicago expresses our solidarity with Black communities demanding justice. 

Arise Chicago expresses our deep support for the right to peacefully protest, as this moment demands. 

As supporters of Arise Chicago, we ask of you to extend your solidarity to Black movement organizations leading the effort for black liberation and racial justice. We especially urge fellow immigrant rights organizations to sign on to the Solidarity Letter from the Immigrant Rights Movement.  

"Freedom is never granted: It is won. Justice is never given: It is exacted. Freedom and justice must be struggled for by the oppressed of all lands and races..."   - A. Philip Randolph   

 

 

"Nada cuenta más que presión, presión, más presión y aún más presión a través de una acción masiva organizada y agresiva". - A. Philip Randolph

 

Las Vidas Negras Importan.

Es una afirmación. También es una demanda. Arise Chicago se une a su voz al hacer esa demanda e insistir en la dignidad de la comunidad afroamericana. Hacemos un llamado al fin inmediato de la violencia estatal cometida contra la comunidad afroamericana. La justicia debe comenzar con el enjuiciamiento de los asesinos de George Floyd, pero no debe terminar ahí.

Arise Chicago se inspira y está comprometida con el valor más duradero del movimiento laboral: la solidaridad. Y también a partir de los valores perdurables de todas las tradiciones de fe: que cada persona es creada a imagen de Dios y, por lo tanto, merece dignidad.

La clase trabajadora no puede ser libre a menos que todos los trabajadores sean libres. Hasta que llegue ese día, Arise Chicago sigue comprometida con la liberación de todos los trabajadores, dentro y fuera del trabajo. Hasta que llegue ese día, no podemos, como James Baldwin dijo tan elocuentemente, "lograr nuestro país".

Arise Chicago expresa nuestra solidaridad con las comunidades negras que exigen justicia. 

Arise Chicago expresa su profundo apoyo al derecho a protestar pacíficamente, como lo exige este momento.

Como aliados de Arise Chicago, les pedimos que extiendan su solidaridad a las organizaciones del movimiento afroamericano que lideran el esfuerzo por la liberación y la justicia racial. Instamos especialmente a otras organizaciones de derechos de los inmigrantes a firmar la Carta de Solidaridad del Movimiento de Derechos de los Inmigrantes.

"La libertad nunca se concede: se gana. La justicia nunca se otorga: se exige. Los oprimidos de todas las tierras y razas deben luchar por la libertad y la justicia ..." - A. Philip Randolph

 

 

"Liczy się tylko nacisk, nacisk, większy nacisk i jeszcze większy nacisk dzięki szeroko zakrojonej, agresywnej akcji masowej.” - A. Philip Randolph

Czarne zycia sie licza. 

To jest afirmacja. To także popyt. Arise Chicago przyłącza się do głosu, stawiając to żądanie i kładąc nacisk na godność Czarnych Amerykanów. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania przemocy ze strony państwa przeciwko Czarnej Wspólnocie. Sprawiedliwość musi rozpocząć się od ścigania zabójców George'a Floyda, ale nie musi się na tym kończyć.

Arise Chicago czerpie inspirację i zaangażowanie z najbardziej trwałej wartości ruchu robotniczego: Solidarności. I z trwałych wartości wszystkich tradycji wiary: że każdy człowiek jest stworzony na obraz Boga, a zatem zasługuje na godność.

Klasa robotnicza nie może być wolna, chyba że wszyscy pracownicy są wolni. Zanim ten dzień nastanie Arise Chicago pozostaje zaangażowane w działanie wiodące do równouprawnienia wszystkich pracowników, zarówno w pracy, jak i poza praca. Dopóki ten moment nie nadejdzie, nie możemy, jak to elokwentnie stwierdził James Baldwin, „osiągnąć szczytu możliwości naszego kraju”.

Arise Chicago wyraża swoja solidarność z czarnymi społecznościami domagając się sprawiedliwości. 

Arise Chicago wyraża swoje głębokie poparcie dla prawa do pokojowego protestu, jak tego wymaga dany moment.

 Arise Chicago prosi o przekazanie solidarności organizacjom czarnego ruchu prowadzącego działania na rzecz równouprawnienia Czarnych oraz sprawiedliwości rasowej. Szczególnie namawiamy inne organizacje praw emigrantów do podpisania się pod Listem Solidarności jako Ruchu Praw Emigrantów.

„Wolność nigdy nie jest przyznawana: jest wygrana. Sprawiedliwość nigdy nie jest dana: jest wymagana. O wolność i sprawiedliwość muszą walczyć uciskani ze wszystkich ziem i ras ...”   - A. Philip Randolph    

Get Updates